aldaya

30 tekstów – auto­rem jest al­daya.

w kra­ju w którym mie­szkam, budze­nie z krzy­kiem zanika.
jed­nak fur­tka jest dos­ko­nałym prze­jawem omijania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 lipca 2014, 03:11

Życie, które ze mnie wy­doby­wasz jest czystą formą.
Ab­strak­cją, jak kar­tka papieru. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2014, 01:55

Pi­sanie zmienia to co rzeczy­wis­te, w po­między. Później jeszcze nieustannie
to ujawnia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 marca 2014, 23:04

codzien­ność jest niełas­ka­wa dla złudzeń 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 września 2013, 13:07

dni bez jed­ne­go dnia, tyl­ko śmier­telne kub­ki obok śmier­telnych talerzy
— bo nie chcę go stracić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lipca 2013, 01:13

Wiara w słowo jest jak nur­ko­wanie w nim. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:27

niecodzienność

przez chmu­ry prze­bijało słońce
kiedy wyszedłeś bez pożeg­na­nia jak­byś nie wie­dział
że od­chodzisz na zaw­sze

zro­zumiałam nie urodziłam się po to 
by biec choć mo­je życie przy­pomi­na drogę
zaw­sze się spóźniam o dzień całkiem no­wy
zes­taw mitów

i już nig­dy nie zo­baczę cię
po raz pierwszy

odgłos od­da­lające­go się po­ciągu
da­je wyob­rażenie przestrzeni
po­tem hałasy zni­kają
tak wy­raźnie jak nig­dy przedtem

su­kien­ka klei się do bioder 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2013, 20:59

w as­pekcie stra­tegii, daję so­bie czas na poz­na­nie bo­ga, w które­go wie­rzysz,
by wśród pa­radoksów, po­tem wyk­ra­wać ob­razki tam, gdzie go nie było. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2013, 20:21

Kiedy człowiek nap­rawdę chce uciec, po­winien choć raz wrócić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2012, 01:51

złudzenia

gdy za­palają się la­tar­nie
na uli­ce wychodzą głod­ni ludzie

połykają siebie jak cias­tka z kruszonką
prze­lotem i ani trochę mniej
szyb­ko za­pomi­nają słod­ki zapach
cho­ciaż go­towość od­wróce­nia wszys­tkiego zagęszcza się
z każdą chwilą mi­mowol­nie rytm włada ciałami

pul­su­je na ob­rzeżach roz­kołysa­nych kieliszków
jak ślina

za­pad­nie ruszają w dół a po­tem zno­wu
wszys­tko zas­ty­ga między aktami
(umiera noc)
leniwie

tuż przed
wy­pijam lam­pkę wina 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 grudnia 2012, 22:59

aldaya

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

aldaya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 sierpnia 2015, 17:35.Rodia sko­men­to­wał tek­st w kra­ju w którym [...]

4 sierpnia 2015, 14:46aldaya sko­men­to­wał tek­st w kra­ju w którym [...]

31 lipca 2014, 03:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st w kra­ju w którym [...]

31 lipca 2014, 03:11aldaya do­dał no­wy tek­st w kra­ju w którym [...]

18 lipca 2014, 13:19.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie, które ze mnie [...]

18 lipca 2014, 10:18aldaya sko­men­to­wał tek­st Życie, które ze mnie [...]

18 lipca 2014, 01:55aldaya do­dał no­wy tek­st Życie, które ze mnie [...]